تعبیر خواب خانه - دیدن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش مجله مدیاپلیر، تعبیر خواب خانه به طور کلی بیانگر شخصیت و حالات روحی و روانی شخص بیننده خواب است. دیدن خانه در خواب بسته به این که خانه جدید یا قدیمی باشد و یا خود را در حال خریدن یا ساختن خانه ببینید می تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد.

تعبیر خواب خانه - دیدن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟

جهت دریافت خدمات پتینه کاری با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می شود که معمولا روانشناسان برای حل مسائل روحی به آنالیز خواب ها می پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله خبرنگاران با آنالیز روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب ها به این موضوع پرداخته است. دقت داشته باشید فرد بیننده خواب می تواند با توجه به شرایط زندگی و با توجه به هر نماد و سمبل رویای خود را تحلیل کند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

گزیده آنچه در این مطلب می خوانید:
 • تعبیر خواب خانه
 • تعبیر خواب خانه بزرگ
 • تعبیر خواب خانه قدیمی
 • تعبیر خواب خانه جدید
 • تعبیر خواب ساختن خانه
 • تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خانه در خواب ما معیشت است. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت. اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می دهد.

محمدبن سیرین گوید: خانه به تنهایی درخواب بیانگر زن است. اگر بیند خانه را یا ستون های خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از جهان رحلت کند. اگر بیند در خانه گریخته بود و در خانه او قفل ننموده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند در خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را اقتصادی رسد.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خانه و سرا عیش بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که اقتصادی بسیار بدو رسد.

یونگ در تعابیر خود دیدن خانه در خواب را بیانگر روح و در اصل خود بیننده خواب می داند.

تعبیر خواب خانه بزرگ

منوچهر تهرانی می گوید اگر در خواب ببینید درون خانه بزرگ و قشنگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت.

ابراهیم کرمانی می گوید اگر در خواب ببینید که خانه بزرگ و فراخ گشت و از آن که بود بزرگ تر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر شما تنگ می شود.

تعبیر خواب خانه قدیمی

به تعبیر یونگ دیدن یک خانه کهنه، قدیمی در خوابتان بیانگر باورها و نگرش های قدیمی تان است و اینکه چگونه از آن ها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی تان می تواند همان نگرش ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر این است که خانه قدیمی ممکن است نمادی ازین باشد که احتیاج دارید حالت فکری تان را به روز کنید.

آنلی بیتون می گوید دیدن خانه قدیمی خود در خواب، نشانه آن است که اخباری به دستتان می رسد که موجب شور و نشاط شما می شود. او همچنین گفته اگر خواب ببینید خانه قدیمی شما ویران و مخروبه است، نشانه آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید. اگر دختری چنین خوابی ببیند، علامت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب خانه جدید

به تعبیر معبرین غربی دیدن خانه جدید در خواب، ساخت خانه جدید یا نقل مکان به آن نشان رخ دادن چیز های بهتر و موفقیت های بزرگتر در زندگی شماست. رنگ ها در خانه جدیدی که در خواب می بینید اهمیت بسیاری دارند. در صورت مشاهده خانه ای که رنگی خاص دارد ضروری است که به تعبیر خواب رنگ ها مراجعه نموده و آن را با تعابیری که برای دیدن خانه جدید در خواب آورده شده است ادغام کنید.

بعضی دیگر از معبرین غربی دیدن خانه جدید در خواب را به درک شما از خودتان در آینده نسبت داده اند. این رویا نشان می دهد که شما خواستار آن هستید تا با شروعی تازه در کاری، زندگی خود را بهتر کنید.

تعبیر خواب ساختن خانه

ساخت خانه در خواب نشانه خوبی است و به کسب مال و برکت فراوان در زندگی اشاره می نماید.

لوک اویتنهاو می گوید: ساختن یک خانه: خوشبختی در عشق

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خانه ساختن خوشحالی بود

تعبیر خواب خانه خریدن

خرید خانه در خواب بسته به شرایط روحی فرد خواب بیننده و از نظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد، اما به طور کلی نشانه ای برای موفقیت و کامیابی در زندگی شماست در صورتی که فروختن خانه در خواب نشانه تنگدستی است.

لوک اویتنهاو می گوید: خرید یک خانه نشانه کامیابی است.

تعبیر خواب درب خانه

ابراهیم کرمانی: اگر بیند در خانه او آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که او را توبه باید کردن از گناه و معصیت. اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.

مطیعی تهرانی:اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست.

تعبیر خواب تعمیر خانه

لوک اویتنهاو تعمیر کردن خانه را به یک امر پیچیده در زندگی تعبیر نموده که بالاخره روشن می شود.

تعبیر خواب خانه خرابه

معبرین اسلامی خراب شدن خانه در خواب را به وجود مسائلی در شغل فرد خواب بیننده تعبیر می نمایند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای راه می روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می شوید و به اعمال ناصواب دست می زنید. او همچنین می گوید چنان چه ببینید یکی از اتاق های خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی تان دچار خرابی و ویرانی می شود و غم و زیانی به شما می رسد.

یونگ می گوید: اگر شما یک خانه شلوغ ویا مخروبه را در خوابتان می بینید، بیانگر جنبه ای از زندگی تان است که شلوغ پلوغ است. شما ممکن است از درهم برهم عاطفی یا روانی رنج می برید. شما احتیاج دارید که این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. خواب دیدن اینکه خانه تان صدمه دیده است بیانگر نگرانی های بیداری تان در خصوص شرایط خانه تان است.

تعبیر خواب آب گرفتگی خانه

آنلی بیتون: اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه آن است که برای پیروز شدن شر مبارزه خواهید کرد.

تعبیر خواب دیدن حیوان در خانه

دیدن موش در خانه در خواب به طور کلی تهدید آمیز و نشانه ای از ترس و بی حوصلگی است.

تعبیر خواب دیدن کرم در خانه نشان دهنده این است که شما در دوران استرس زا در مقابله با موارد آزار دهنده به سر می برید.

تعبیر آمدن و دریافت سارق در خانه

معبرین غربی آمدن و دریافت سارق در خانه در خواب را نوعی هشدار تعبیر می نمایند، زیرا سارق همواره به دنبال چیزهای ارزشمندی است که متعلق به دیگران است.

تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا به طور مفصل درباره تحلیل رویای خانه می گوید:

اگر از بیرون خانه مهاجمینی به داخل حمله کردند: فشار اجتماعی و یا واکنش به انتقاد یا طعن و کنایه ها.

اتاق خواب: زندگی خصوصی فرد؛ آمیزش جنسی؛ صمیمیت و نزدیکی؛ استراحت؛ میل به پناه بردن به خلوتی یا خود را از انظار دور نگه داشتن.

اگر خانه آتش گرفته بود و یا فرو می ریخت: تحولات بزرگ در نگرش و طرز رفتار؛ ترک عادت ها، هنجارها، و دلبستگی های سابق؛ بیماری.

سقف: رفتار و باورهایی که از آن ها برای حفاظت از هویت خود استفاده میکنید؛ منتها درجه و یا طیف تخیل شما؛ محدوده ذهنی شما.

خانه کوچک که ساکنانش از لحاظ جا در مضیقه هستند: احساس احتیاج به تغییر شخصی؛ احساس اسارت در محیط خانه و یا قید و بند نگرش و رفتار شخص کنونی خود.

خرابی بخش هایی از خانه یا اشکال در ساختار خانه: اشکال در ساختار شخصیت فرد، آسیب هایی چون پیوند گسسته، بیماری جسمانی.

اتاق غذاخوری: میل و اشتیاق، ارتباطات خانوادگی یا اجتماعی؛ برنامه غذایی ذهنی یا روانی.

طبقات میانی: احتیاجهای درونی، استراحت، خواب، عطش های فرد؛ بالا تنه انسان.

سطح زمین کف خانه، طبقه اول خانه: نگرش های پایه و اطمینان های فرد؛ آنچه حمایتگر شماست، از قبیل سلامتی شما و حسن نیت دیگران. در بسیاری از رویاها عنصر کف خانه حضور دارد هرچند که بر آن تاکید خاصی نیست. این موضوع شرحی از شرایط کنونی شما و یا محیطی که اکنون در آن هستید است. برای مثال، طبقه اول یا طبقه دوم نشان دهنده شرایط متفاوتی هستند که در آن رویدادهای رویا رخ می دهند.

جلوی خانه: نقاب ما؛ ظاهرسازی؛ آنچه از خود به جامعه نشان می دهیم.

طبقه همکف: زندگی روزمره واقعی ما؛ جنسیت؛ پاها.

اگر خانه از طریق رویا ساخته شده بود: حس و شخصیت فرد در تمامی جنبه ها و ابعادش.

داخل خانه: درون فرد.

آشپزخانه: خلاقیت، خوراک رساندن به خویشتن.

آشپزخانه در رویای زنان: شاید به غرور فرد به خاطر توانایی اش در تبدیل خانه به منزل و بخشش چیزی ارزشمند به خانواده اشاره کند.

انباری، گنجه: عطش ها؛ ارضاء امیال دنیوی؛ مخزن خاطرات و احساساتی که شما را شاد مینمایند یا خوراک روح شما هستند.

اتاق نشیمن: تفریحات شخصی؛ فضایی برای فرد؛ زندگی روزمره.

اتاق کودک: احساسات شما نسبت به بچه ها.

به مانند تحلیل نمادین تونی کریسپ، کارل گوستاو یونگ نیز خانه را به بخش های مختلف تقسیم بندی نموده و از نظر دیدگاه روانشناسی می گوید:

 • اتاق های خاصی در خانه بیانگر جنبه خاصی از روان شماست. برای مثال اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست و زیر زمین بیانگر ضمیر ناخودآگاه است.

 • اگر خانه خالی است، وجود حس نا امنی را در شما را نمایان می نماید.

 • اگر خانه تغییر می نماید، بیانگر این است که شما دستخوش تغییرات شخصی هستید و سیستم باوری تان را تغییر می دهید.

 • خواب دیدن اینکه خانه دیوار ندارد، بیانگر نبود حریم شخصی است. شما حس می کنید که هر کسی به کار شما سرک می کشد یا در کار شما دخالت می نماید.
 • دیدن خانه متروکه در خوابتان بیانگر این است که شما گذشته تان را پشت سر گذاشته اید. شما آماده اید که به سمت آینده پیش روید.

 • خواب دیدن اینکه شما خانه تان را تمیز می کنید بیانگر این است که احتیاج دارید افکارتان را ترو تمیز کنید و از شر روش های قدیمی خلاص شوید. شما به دنبال بهبود شخصی هستید.

 • اگر شما در زندگی بیداری تان با دیگران زندگی می کنید، اما خواب می بینید که تنها زندگی می کنید، بیانگر این است که احتیاج دارید گام های جدیدی به سمت استقلال بردارید. شما احتیاج دارید که مسئولیت ها را بپذیرید و بیشتر به خود متکی باشید.

منبع: setare.com
انتشار: 10 اسفند 1399 بروزرسانی: 10 اسفند 1399 گردآورنده: midya0.ir شناسه مطلب: 977

به "تعبیر خواب خانه - دیدن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب خانه - دیدن خانه در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید